Wczytuję dane...
RODO

Ochrona danych osobowych

Od 25-05-2018 roku jest stosowane Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO , FIRMA HANDLOWA I PRODUKCYJNA ANTONI WNUK dostosowała do nowych zasad procesy przetwarzania danych osobowych.

W związku z powyższym informujemy że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ANTONI WNUK, prowadzący działalność gospodarczą:

FIRMA HANDLOWA I PRODUKCYJNA ANTONI WNUK

UL. KORDECKIEGO 24

37-420 RUDNIK NAD SANEM

NIP 865-001-59-50

Kontakt z Administratorem możliwy jest za pomocą:

poczty elektronicznej: sklep@wiklina-wnuk.com.pl

telefonicznie pod nr tel. +48 158761175

 1. Inspektor ochrony danych nie został powołany.

 2. Państwa dane osobowe są zawarte w zbiorze KLIENCI i są to: nazwa Firmy/ imię i nazwisko/adres ( miejscowość, ulica, nr domu/email, telefon,/NIP/numer konta bankowego/Nr faktury VAT, składane zamówienia będą przetwarzane w celu zawarcia umowy i jej realizacji, jak również w celu umożliwienia i utrzymania kontaktu z klientem z którym FHIP Antoni Wnuk zamierza zawrzeć lub zawarła umowę sprawozdawczości, w celach statystycznych, archiwalnych i windykacji należności.

Dane osobowe przetwarzane będą na podst. Art.6 ust 1lit, b RODO ( niezbędność do wykonania umowy, której strona jest osobą, której dane dotyczą), art.6 ust.1 lit, c RODO ( niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego związanego z zachowaniem dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa podatkowego- okres 5 lat), art.6 ust.1 lit. F RODO ( niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu jako dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej)

 1. Państwa dane osobowe ( w uwzględnieniem wrażliwych), które dotyczą zawartych z Państwem umów oraz do świadczenia usług, które Państwo u nas zamówili np. realizacji umów zawartych w celu wykonania zamówienia ze sklepu internetowego, przetwarzanie danych osobowych kontrahentów związanych z rachunkowością, obowiązkiem wystawiania i przechowywania faktur oraz posiadania innej dokumentacji księgowej są odpowiednio zabezpieczone .

 2. Gdy wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych niezbędnych danych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych jest dobrowolne.

 3. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane zewnętrznym podmiotom takim jak: kancelarie prawne, podmioty dostarczające oprogramowanie niezbędne do przetwarzania danych oraz firmy informatyczne, firmy świadczące usługi kurierskie, transportowe, urząd skarbowy.

 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do sprzeciwu prawo do żądania usunięcia danych osobowych.

 5. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możecie Państwo anulować w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem. Cofnięcie zgody może wpłynąć na uniemożliwienie wykonania umowy.

 6. Państwa dane mogą być przekazane do państw trzecich.

 7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8. Podane przez Państwo dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.